Privacystatement

We beseffen ons heel goed dat rechtsbijstand nodig is in zaken waar privacy van het grootste belang is. Wij waarderen het vertrouwen dat u in LegalShared stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen.

1. Wie verwerkt mijn gegevens?

Achmea is één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland en eentje die het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoog in het vaandel heeft staan. LegalShared is een onderdeel van Achmea, maar juridisch zelfstandig. LegalShared voert de rechtshulp uit voor klanten van InShared en verzekerdbijHEMA.nl die voor rechtshulp verzekerd zijn. We laten ons bij de uitoefening van onze taken leiden door uw belangen. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop. Bij het melden van een rechtshulpverzoek vragen wij u om persoonsgegevens. Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens van Achmea. Op basis van die gegevens voeren wij de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst uit.

2. Achmea B.V. is verantwoordelijk

Achmea B.V. is voor alle onderdelen van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Welke gegevens gebruiken wij?

LegalShared verwerkt in een rechtshulpdossier alle informatie die nodig is om u juridisch te helpen bij uw zaak. Soms vragen wij u om gegevens die LegalShared niet zelf van u nodig heeft, maar die andere partijen vereisen voordat zij hun medewerking verlenen. Denkt u bijvoorbeeld aan machtigingen voor het opvragen van medische gegevens.

Meestal vragen wij om gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook naar bijzondere persoonsgegevens van vertrouwelijke of gevoelige aard. Denk aan strafrechtelijke gegevens of medische gegevens over uw letsel.

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

LegalShared gebruikt uw gegevens voor het geven van juridische hulp vanuit een rechtsbijstandverzekering. Daaronder vallen de volgende activiteiten:

5. Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

6. Van wie krijgen wij uw gegevens?

LegalShared ontvangt de basisgegevens over u en uw rechtsbijstandverzekering van uw verzekeraar. Deze informatie vermeldt waarvoor u verzekerd bent en bestaat verder uit de naam en adresgegevens van de verzekeringnemer en van anderen die mogelijk een beroep doen op de verzekering. Alle overige informatie voor het geven van juridische hulp ontvangen wij van u. Wij kunnen ook in het kader van de uitvoering van de verzekering of met uw toestemming deze gegevens opvragen bij andere partijen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

LegalShared deelt in uw belang en met uw toestemming gegevens met anderen. Denkt u aan zakelijke partners zoals expertisebureaus. Tijdens de behandeling van uw zaak overlegt uw rechtshulpverlener hierover met u. Het geven van juridische hulp is een kwestie van vertrouwen. LegalShared deelt geen inhoudelijke informatie over de juridische hulp aan u met andere onderdelen van Achmea. Deze informatie delen wij wel op uw verzoek, als u daarvoor toestemming geeft. LegalShared geeft juridische hulp aan u namens uw verzekeraar. Wij geven alleen algemene informatie over uw verzoek om juridische hulp aan uw verzekeraar. Zoals dat u een zaak bij LegalShared heeft gemeld, de kwestie in behandeling is en om welk rechtsgebied het gaat.

Soms is het noodzakelijk juridische hulp te verlenen in het buitenland. Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden overal dezelfde privacyregels.

8. Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

9. Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening.

11. Uw rechten

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die LegalShared over u heeft vastgelegd en op informatie over het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Bovendien heeft u het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens als deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. Ten slotte heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens.

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

12. Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Krijgt u op dit moment hulp van een rechtshulpverlener bij LegalShared in een lopende zaak? Dan kunt u uw rechtshulpverlener vragen om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren. Ook wij werken graag met juiste en actuele gegevens.
Wilt u uw gegevens laten verwijderen? Houdt u er rekening mee dat LegalShared vaak deze gegevens niet kan verwijderen. Bijvoorbeeld omdat uw gegevens nog nodig zijn. Of om ons aan de wet te houden.

13. Wilt u een verzoek doen om inzage in uw persoonsgegevens?

Heeft u geen lopende zaak of bent u geen klant van Achmea, dan kunt u een verzoek doen om inzage in uw persoonsgegevens via e-mail of per brief. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Stuur uw email naar:
info@legalshared.nl

Stuur uw brief naar:
LegalShared B.V.
T.a.v. Privacymanagement
Postbus 51091, 3007 GB Rotterdam

Bent u het niet eens met het antwoord van LegalShared?
Als u het niet eens bent met de behandeling van uw verzoek over gegevensverwerking door LegalShared, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea

Stuur uw email naar:
privacymanager@achmea.nl

Stuur uw brief naar:
Achmea B.V.
T.a.v. de Privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komt u er samen met Achmea niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. LegalShared behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vanzelfsprekend zal LegalShared waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Kijk daarom deze tekst met enige regelmaat na als u toch op onze site bent. (Versie 2019-02)